DSC_0085Een vraag met betrekking tot de sociale verhuurkantoren stelt me in de gelegenheid om de balans op te maken over deze instelling.

Over het algemeen blijft de sector van de SVK’s gestaag groeien. Deze sector breidt zich voortdurend uit met een woningenbestand van 1121 eenheden in 2004 naar een woningenbestand van 3200 eenheden op 30/09/2012. Het woningenbestand groeit ongeveer met 200 eenheden per jaar en blijft dus stabiel.

Ik verwacht binnenkort een geactualiseerd overzicht van het woningenbestand op 30/09/2013, maar de voorlopige gegevens waarover ik momenteel beschik wijzen op een voortzetting van deze groeiende koers van de afgelopen jaren en we zouden nu tegen de kaap van 3400 woningen moeten aanleunen.

De groei van het woningenbestand van de sociale verhuurkantoren is zeker wenselijk om het totale aanbod aan woningen met een lage huurprijs in Brussel uit te breiden. Deze uitbreiding mag echter niet gebeuren tegen om het even welke prijs en niet zoals de traditionele vastgoedkantoren het doen.

De SVK’s hebben een opdracht om eigenaars die vaak over het hoofd gezien worden te ondersteunen bij de renovatie en het beheer van woningen. De woningen die de SVK’s in beheer nemen zijn in een aantal gevallen in slechte staat. De SVK’s zullen in dergelijke gevallen de eigenaar begeleiden bij de renovatie van zijn woning. Dit brengt veel opvolging met zich mee waardoor ze niet al te veel woningen in beheer kunnen nemen. De beheerders van de SVK’s moeten erop toezien dat de kwaliteit van hun woningenbestand niet lijdt onder het aantal woningen die ze in beheer nemen.

De 22 erkende en gesubsidieerde SVK’s hebben soms een heel uiteenlopend profiel en heel uiteenlopende specialisaties; bepaalde SVK’s kwamen er op initiatief van het verenigingsleven, andere op initiatief van de gemeenten en de kwaliteit en diversiteit van de opgezette projecten vereisen een bijzonder intensieve begeleiding; of het nu gaat om samenwerkingen met de diensten voor jeugdzorg, intergenerationele projecten of herhuisvesting van zwaar hulpbehoevende personen, de opvolging van deze dossiers moet op een consequente manier verlopen en mag geen systematische en exponentiële stijging inhouden van het aantal in beheer genomen woningen.

Het Gewest bood in 2013 financiële steun aan de SVK’s ten belope van 8,5 miljoen €. De Federatie van de SVK’s die de werkzaamheden van de SVK’s coördineert, ontvangt financiële steun ten belope van 150.000.

We zorgen ook voor een goede werking van de sector. Enerzijds hebben we gewerkt aan de standaardisatie van de boekhoudkundige en financiële praktijken in de sector om er de transparantie en het goed bestuur van te garanderen : er is inderdaad nood aan een homogeen kader op boekhoudkundig vlak om bovendien opvolgingsinstrumenten te creëren op basis van sleutelindicatoren, die dan ook dezelfde betekenis hebben voor alle SVK’s.

We hebben er ook op toegezien dat de werking van de sector verder verbeterd en geprofessionaliseerd wordt. De recente wijziging van de Huisvestingscode stelt vereisten op het vlak van professionaliteit van het personeel van de SVK’s en stelt de verplichting in voor de SVK’s om specifieke regels voor de toekenning van woningen na te leven.

Wat betreft de vraag inzake communicatie, verspreidt de FEDSVK het ganse jaar door reclameadvertenties in de gespecialiseerde vastgoedpers, zowel in het Frans als in het Nederlands (Le Soir Immo, la Libre Immo, de Vastgoedgids Trends-Tendances, het blad van het algemeen eigenaarssyndicaat, Brussel Deze Week). Vorig jaar heeft de FEDSVK ook banners gepubliceerd op de websites van Immovlan en Immoweb en ze overweegt om dit opnieuw te doen. De FEDSVK zet tevens een jaarlijkse radiocampagne op het programma, voornamelijk op de verschillende golflengtes van de RTBF.